Site Overlay

Codul de etică al Asociației Naționale a Zincatorilor

Membrii ANAZ trebuie în orice moment şi prin toate acţiunile pe care le întreprind să:

 • păstreze onoarea, integritatea, demnitatea şi bunul renume al Asociaţiei;
 • promoveze şi să prezinte obiectivele şi acţiunile ANAZ;
 • dea dovadă de profesionalism, competenţă şi etică în toate acţiunile şi rapoartele lor de afaceri;
 • trateze clienţii, asociaţii şi furnizorii cu corectitudine, respect şi curtoazie şi să menţină relaţii bune cu aceştia;
 • protejeze interesele clienţilor şi furnizorilor şi să nu dezvăluie informaţii confidenţiale sau sensibile legate de relaţiile lor comerciale, secrete de comercializare, metode tehnice sau tehnologie;
 • îşi desfăşoare activitatea fără să cauzeze neplăceri, şi să folosească practici corecte de competitivitate comercială;
 • respecte legile ţărilor în care operează şi să observe şi pe cât posibil să-și însuşească obiceiurile comerciale, metodele tehnologice sau procesele care sunt practicate în acele ţări;
 • aducă toate cazurile de comportament non-etic ale altor membrii în atenţia Asociaţiei;
 • acţioneze în interesul public prin contribuirea activă la programe de siguranţă şi sănătate publică şi de protecţia mediului;
 • facă eforturi comune de a participa la programele şi acţiunile Asociaţiei, şi să contribuie la dezvoltarea zincării termice la nivel naţional;
 • rezolve pe cale amiabilă eventualele divergenţe personale apărute;
 • fie uniţi şi să susţină interesele comune în faţa administraţiei centrale şi locale, deoarece împreună pot rezista în faţa provocărilor apărute pe plan naţional sau internaţional;

Membrii ANAZ nu trebuie să:

 • refuze să ofere servicii pe criterii rasiale, de sex, sarcină, stare civilă, etnice, origini sociale, orientări sexuale, vârstă, dizabilități, religie, conştiinţă, cultură sau limbă;
 • încalce cerinţele în termeni de drept comun şi legislaţie în vigoare;
 • încalce intenţionat brevete, drepturi de copyright, mărci înregistrate, design sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte acorduri comerciale;
 • facă publice contracte, afaceri, tranzacţii sau alte acorduri ale Asociaţiei, fără a avea acceptul anterior;
 • prezinte eronat anumite date sau cifre şi să facă declaraţii false, verbal sau scris, sau fals în actele fiscale;
 • ofere, să accepte sau să solicite mită sau alte cadouri pentru a obţine contracte sau alte beneficii, sau să se angajeze în practici ilicite;
 • lezeze reputaţia sau afacerile celorlalţi membri prin acţiunile lor.

Toţi membrii ANAZ sunt egali în drepturile şi obligaţiile statutare.